Vacuumanschlüsse LHe LryostateDickwandige Glasflansche als Vacuumanschluß

Best.Nr.
Vacuum
Flansch
Glas-
flansch
Ver-
schrau-
bung
zentrier-
und
O-Ring
KF 10/16 1758/1 1758/5 1758/10
KF 20/25 1758/2 1758/6 1758/11
KF 32/40 1758/3 1758/7 1758/12

Metallflansche zum Einkleben

Vacuum
Flansch
Best.Nr.
KF 10/16 1758/15
KF 20/25 1758/16
KF 32/40 1758/17

Vacuum Eck- und Durchgangshähne

Best.Nr.
Bohrung
[mm]
Eckhahn Durch-
gangs-
hahn
6 1758/E-6 1758/D-6
8 1758/E-8 1758/D-8
10 1758/E-10 1758/D-10